טופס תמיכה

שם מלא

תעודת זהות

טלפון נייד

כתובת דואר אלקטרוני

הריני מצהיר/ה כי אני חבר/ה במפלגת הציונות הדתית* וכי לא חתמתי תמיכה ליותר משלושה מועמדים